Muhammed Reşad
Muhammed Reşad
Psikiyatrist
Yazarın Makaleleri
Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma’nâ ğalât
Nüshâ-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hiç! Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma'nâğalât Bundan seneler evvel, fatih cami'inde emin sarac xoca dan mecelle dersleri oquduğumuz bir hengamda xoca, ders oquduğumuz müezzin...
Tuhunik in Peşinde
Malatya luğâti ve malatya yemekleri kitâbları projelerine zeyl. Bu ad altında neşr edilen ve her biri kendi başına iyi niyyetli, xayrlı, raqîbi olmayan, hîç yoqdan iyi olan faqat ‘ilmî muhtevâları i'tibârı ile tenqîde muxtâc projelerin...
Battal Ğâzînin ‘Arablığı Hakkında veyâ Batâl Boy Palavralar
‘Acebâ'battal ğâzînin türklüğü hakkında”mı demeliydim? Battal ğâzînin müslimânlığı neyimize yetmez de bu zâtın etnisitesinin peşine düşmüş olayım? Türklük veyâ ‘arablık ve maa'l-esef Müslimânlık, artık yeni...
Kanalboyunun Makus Tarihi-2
II. Kanal-boyu nun tâlîhsiz kuşları Rivâyete göre, ağac katilliği ile bed-nâm şehrcilik dâhîsi olan zât, çınarların altında yürüyüb ahkam keserken terörist bir serçe yukarıdan ağzına pislemiş. Pişkin şeherci, bunun tâlih pislemesi...
Kanal-boyu nun ma’kûs târîhi - 1
I.Mongol isti'lâsı Moğollar İslâm şehrlerini ta'lân etdikleri zemân, insân ve heyvân nâmına ne varsa katl eder, sâdece bir kişiyi ellerini ve kollarını kesdikden sonra canlı bırakırlarmış ki etdikleri vahşeti anlatacak kimse...
Malatyada müze açmanın lüzûmsuzluğu hakkında
Belediyyenin arkasında bir arkeoloji müzesi açılması içün, bir takım ğayret sâhibi zevât, merkezî hukûmetden parasını buldukları, belediyye de buna râzı olduğu hâlde, mahallî mukâvemet hâsıl olmuş. İ'tirâz sâhiblerinin dilinin...
‘Alim bir osmanlı müslimânının zihnindeki mefhûmların islâmî olmasını te’mîn içün etdiği cehdin tanzîmi hakkında risâle
‘Alim bir osmanlı müslimânının zihnindeki mefhûmların islâmî olmasını te'mîn içün etdiği cehdin tanzîmi hakkında risâle Türkce düşünen mu'âsır bir osmanlı müslimân ‘âlimin, zihnindeki mefhûmları sorğulaması ve...

banner187

banner186