Mehmet ALPTEKİN
Mehmet ALPTEKİN
Yazarın Makaleleri
Kainat Neden Yaratıldı
   Kendi irademizle gelmediğimiz ancak bizi yaratanın iradesiyle getirildiğimiz şu dünya evinde etrafımıza baktığımızda uçsuz bucaksız evreni karşımızda bulduk. Başları döndüren, akılları hayrete sevk eden esrarengiz bir âlem!...
Kabir Azabı - 1
 Bazı İslami çevrelerde kabir azabının olmadığı dedikodusu yaygınlık kazanmış gibidir. Bu sakat görüşlerini de, kıyamet günü insanlar hesaba çekilip suçlar, günahlar tespit edilmeden berzah âleminde(kabir hayatında)henüz beklemede...
Hayatın Anahtarı "Tevhid" - 3
Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre; Allah'ın dinine yardım eden sünneti ihya, bid'atleri imha eden bir grup kıyamete kadar her zaman ve her yerde bulunacaktır.” Ümmetimden bir taife Hakk'a yardımcı olmaya devam...
Hayatın Anahtarı "Tevhid" - 1
  Hayatı büyük bir saraya, bir gökdelene benzetirsek, hayatın birer parçası olan eğitim, hukuk, ticaret, ekonomi, siyaset, idare, hükümet, aile, toplum, adalet, mahkeme, okul, kışla, ziraat, hazine, maliye, fabrika, üniversite, bakanlık,...
Kâinatın Yaratılış Nedeni
   Kendi irademizle gelmediğimiz ancak bizi yaratanın iradesiyle getirildiğimiz şu dünya evinde etrafımıza baktığımızda uçsuz bucaksız evreni karşımızda bulduk. Başları döndüren, akılları hayrete sevk eden esrarengiz bir âlem!...
Büyük Günahlar İmanı Eksiltir, Yok Etmez
 Bir müslümanın şirk ve küfür gerektirecek bir sözü sarf etmedikçe bununla ilintili olarak küfrü gerektiren bir davranışı sergilemedikçe işleyeceği herhangi bir günahın onu İslam'ın dışına atmayacağı bir hakikattir. Bu...
İman Kavramı-2
Hucurat9 ayeti: 'Eğer müminlerden iki taife bir birleriyle harbederse aralarını düzeltin…” Müslümanların birbirleriyle savaşması gibi büyük bir günaha tevessül edenleri Allah(c.c) mü'min diye nitelendiriyor. Bu ve ben­zeri ayetler...
İman Kavramı-1
Kavramlar, sözlük ve terim anlamları yönünden farklı içerikli olmakla birlikte bazı kavramlar da zamanla anlam erozyonuna uğrayarak ilk kaynağında kullanıldıkları anlamdan uzaklaşmaktadır. Anlam erozyonuna uğrayan dini bir kavram, erozyon...
Tevhid Akidesi Bir İlimdir
İlimsiz hiçbir eylem, hiçbir hareket ve hiçbir iş, istenilen sonuca, amaçlanan hedefe götüremez. İlim, dünya ve ahretin nuru, süruru ve huzurudur.  Korkusuz, üzüntüsüz Allah'ın velilerinden olabilmek için,  Sahih bir iman +...
Tevhidin Önemi
Buhari ve Müslim'in tespit ettikleri bir haberde Allah Resulü bir gün Muaz'a (r.a.) hitaben:                                                                                             ...
FIKIH 4
İslam'ın sabiteeri, yani hiçbir zaman değişime uğramayan akaid, ibadet, ahlak, helal-haramlar, cezai müeyyideler gibi zaruri haller vuku bulmadıkça kıyamete kadar değişmeyen hükümler olduğu gibi, belirli bir zamana sebep ve illete bağlı...
Fıkıh 3
Daha önce Fıkıh ile ilgili yazımızda zamanın, sebep ve hikmetin değişimiyle fıkhi konuların hükümlerinin değişeceğinden söz etmiştik. Şimdi konuyla ilgili bazı deliller serdedelim: a)Kuranla müellefe-i kulübe Hz. Ömer'in, İslâm'ın...
AKİDE ( TEVHİD):2
        Tevhid Arapça bir kelimedir. Sözlük anlamı birlemek demektir. Yani ikileme, üçleme, dörtlemenin zıddıdır. Dini anlamı ise Yüce Allah'ı zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz, ortaksız, benzersiz...
Fıkhın Önemi - 2
İbadetlerden hedeflenen ilk gaye, rububiyyetin ubûdiyyet üzerinde hakkı olduğunu yani Rabb'in kulları üzerinde kendisine ibadet edilme hakkı olduğunu hatırlatmaktır. Bundan dolayı İslamî meselelerimizi özellikle İslamî Şeâir (namaz,...
Fıkhın Önemi - 1
Fıkıh Arapça bir kelimedir. Bir şeyi, bir konuyu, bir mesajı iyice kavramak, idrak etmek, derinliğine anlamak, inceliklerine vakıf olmaktır. Fıkıh kavramı, Selef-i salihin döneminde ifade ettiği anlamından daha başka bazı kavramlar gibi bilahare...
TEVHİD
 Ebu Hureyre (r.a.):Peygamber(s.a.v) den rivayet eder; 'İnsanlar ‘La İlahe İllallah' değinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince artık benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar, ancak hakkı müstesna...
Bismihi Teâlâ
Yazı yazmanın, konuşmanın ecri olduğu kadar günahı da vardır. Bir mütefekkir, ' Yerlere bomba koyacağınıza kelimeler koyun” diyor. Demek istiyor ki, kelimelerin, gerek hayırda gerekse şerde etkisi bombaların etkisinden daha büyüktür....